Kompetanse- spredningsplanen

Denne planen beskriver kompetansespredningstiltak tilknyttet leddene i traumekjeden. Fra forebygging, førstehjelp på skadested til rehabilitering og implementering av overvåkningssystemer som det nasjonale traumeregisteret.

Klikk på hvert ledd for mer informasjon!

Kompetanse- spredningsplanen
Forebygging Førstehjelp Nødmeldetjeneste Ambulansetjeneste Kommunal legevakt Avansert prehospital behandling Akuttsykehus Traumesenter Rehabilitering Sykehus uten traumefunksjon Forsvaret Behandling av kritiske blødninger og bruk av massiv transfusjon Overføring av den alvorlig skadde pasienten Ivaretakelse av pårørende Pasienterfaringer Nasjonalt traumeregister

Forebygging

Personskader har et stort forebyggingspotensiale, og en reduksjon i antall skader vil gi solid
helsegevinst i befolkningen. NKT-Traume har som mål å bidra med kompetanse og initiativ for å forebygge skader, slik vi for eksempel har gjort i forhold til snøscooterskader. Det er påvist behov for å utvikle kompetanse til å bruke dagens erfaringer fra traumeregister og offentlige statistikker til konkrete forebyggingsprogram. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Førstehjelp

At befolkningen har nødvendig førstehjelpskunnskap og er i stand til å iverksette livreddende tiltak, bidrar til og er det avgjørende for felles beredskap og omsorg. NKT-Traume bidrar til kompetansespredning for å styrke førstehjelpskompetanse gjennom flere prosjekter i den nasjonal førstehjelpsdugnaden - Sammen redder vi liv. NKT-traume deltar også i arbeidet med utarbeidelse av nasjonal førstehjelpsstrategi, og leder prosjektet Førstehjelp i trafikalt grunnkurs.Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Nødmeldetjeneste

Studier gjort av NKT-Traume viser at presisjonen i alarmering av luftambulanse er liten. Det er behov for å utvikle og spre kompetanse om alarmeringskriterier for luftambulanse, hvordan disse kriterier valideres, samt hvorfor og hvordan alvorlig skade kan meldes fra skadested til traumeteamleder uten informasjonstap underveis. 
NKT-Traume samarbeider tett med KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons beredskap i utvikling av NKI (Nasjonale kvalitetsindikatorer). Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Ambulansetjeneste

Bilambulansetjenesten har gjennomgått en stor forbedring e siste 10 år. Akuttmedisinforskriften kom på plass i 2015. Ny læreplan (2020) beskriver kjerneelementet akuttmedisin og helsefaglige emner handler om sykdommer og skader hos pasienter i alle aldre. NKT-traume jobber tett med NAKOS for å styrke ambulansetjenesten. En styrkning er også utdanningstilbudet innen prehospitalet arbeid -paramedic -paramedisin på bachelornivå og master nivå Prehospital Critical Care(PHCC) Emergency Medical Care Master Degree program ved flere høgskoler og universiteter i Norge. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Kommunal legevakt

Det er behov for å sikre at nye kurs tilfører kommunal lege i vakt tilstrekkelige kompetanser for å behandle pasienter med mistenkt alvorlig skade, samt sikre at disse ferdigheter implementeres. I følge årsrapporten for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (HDIR 2020) er det i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) igangsatt arbeid med å utvikle NKI for legevakt. I 2021 starter NKT-Traume å utarbeide kursmodul for blødningskontroll rettet mot primærhelsetjenesten med legevaktsleger som målgruppe. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Avansert prehospital behandling

Utrykningstjenester som yter avansert prehospital behandling må ha enhetlige behandlingsstrategier (prosedyrer) for håndtering av alvorlig skadde pasienter. Personell som deltar i disse tjenestene må sikres adekvat opplæring og trening i relevante prosedyrer. Det er behov for å etablere nasjonale retningslinjer / prosedyrer for å iverksette nye behandlingstiltak slik at tilbud og prosedyrer blir nasjonale og ikke basespesifikke.NKT-Traume tilbyr ATLS kurs til personell i denne målgruppen.Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Akuttsykehus

Akuttsykehus med traumefunksjon er karakterisert ved lavt antall alvorlig skadde pasienter, og får derfor manglende mulighet til erfaringsbygging når det gjelder denne pasient gruppen gjennom daglig virksomhet. Sykehusene kompenserer dette med regelmessig tverrfaglig trening. Det er behov for å spre kompetanse om teamtrening, og å vurdere hensiktsmessig treningshyppighet, varighet og effektmål. I Nasjonal Traumeplan er det definerte sterke anbefalinger og anbefalinger som akuttsykehusene med traumefunksjon skal oppfylle. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Traumesenter

Traumesentrene har i fellesskap utarbeidet en norm for sentrenes funksjon og innhold, men den er i varierende grad implementert. Målet er lik behandling uansett hvilket traumesenter pasienten behandles ved. Det er fortsatt behov for å spre kompetanse om spesielt implementering og kvalitetskontroll.  Policydokument for traumesentre i Norge er grunnlaget for gjensidig fagfellevurderingen som gjennomføres hver 2. år. NKT-Traume koordinerer og er sekretariat under de gjensidige fagfellevurderingene. Rapportene fra disse fagfellevurderingene blir oversendt administrerende direktør ved traumesenterene og fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Rehabilitering

Den nye traumeplan refererer norsk forskning som viser at det er svært ulik praksis for rehabilitering av pasienter utsatt for alvorlig skade, og at disse ulikheter gir ulike resultat for pasientene, med varierende evne til å klare seg selv i hverdagen og retur til yrkeslivet. Det er behov for å spre denne kompetansen, og å implementere kvalitetsmål for rehabilitering som kan redusere disse ulikheter. NKT-Traume har startet arbeidet i samarbeid med Nasjonalt traumeregister og rehabiliteringsmiljøet. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Sykehus uten traumefunksjon

En del sykehus er akuttsykehus uten definert funksjon overfor pasienter med alvorlige skader. For traumepasienten er det viktig at disse sykehus og helsesentre yter rask og nødvendig helsehjelp som ikke forsinker pasientens transport til sykehus med traumefunksjon eller traumesenter. Kompetansen om hvilke tiltak som er viktige og hvilke som bare stjeler pasientens er beskrevet i Nasjonal traumeplan. NKT-Traume samarbeider med BEST-stiftelsen om kompetansetiltak på området. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Forsvaret

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for ordninger som til en hver tid er med på å regulere den gjensidige støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn for å kunne håndtere hendelser i fred, krise og krig. Konseptet er bygget på NATOs krav til sivil beredskapsplanlegging, som innebefatter håndtering av masseskadesituasjoner. NKT-Traume bidrar med utdanning og kompetanse til forsvaret gjennom KITS og ATLS kurskonseptene og Hemostatiske nødkirurgi kurs. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Behandling av kritiske blødninger og bruk av massiv transfusjon

Bruk av blodprodukter som «massiv transfusjonspakke» og balansert transfusjon har økt de siste årene på traumesentrene. Nasjonal Traumeplan er revidert og oppdatert. Oppdaterte behandlingsrutiner gjøres kjent gjennom NKT-Traumes sine nettsider, og via NKT-Traume sitt nasjonale nettverk og konferanser. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Overføring av den alvorlig skadde pasienten

Internasjonale studier har vist at overføring mellom sykehus er en risikabel fase, ikke kun i forbindelse med selve overføringen, men også knyttet til informasjonstap og manglende muligheter for å se journal og prøvesvar mellom sykehus. Det er behov for å øke kompetansen om hvilke prosedyrer både under transport og i forbindelse med informasjonsoverføring som kan øke sikkerheten for den alvorlig skadde pasient. NKT-Traume har ansvar for å holde Nasjonal Traumeplan oppdatert, anbefalinger og retningslinjer for overflytning blir publisert i Nasjonal Traumeplan.Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Ivaretakelse av pårørende

En alvorlig skade involverer ikke bare pasienten, men også pårørende og tilstedeværende. Det er økende fokus på slike psykologiske og psyko-sosiale traumers betydning for barn og pårørende. Det er nødvendig å spre denne kompetanse til spesielt det kommunale nivå, der slike situasjoner er sjeldne, men utfordrende. NKT-Traume har utviklet nettsiden www.traumepasient.no. Dette er en kanal som benyttes til kompetansespredning til pasienter og deres pårørende. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Pasienterfaringer

Alle som yter helsehjelp er pålagt å inndra pasient/bruker i beslutninger og å bruke erfaringene fra disse til å forbedre tjenestene. Alvorlig skadde pasienter har ofte også kognitiv skade, og kan ha vanskelig ved å formulere sine erfaringer. Kompetansetjenesten har brukt pasientorganisasjoner (Personskadeforbundet) og enkeltpasienter som eksperter på pasienterfaringer. Det har vært tydelig for oss at mange erfaringer ikke er kjent, og vi mener at denne kompetansen må spres til alle behandlingssteder. NKT-Traume har tett samarbeid med Personskadeforbundet som representerer bruker gruppen. Les mer i kompetansespredningsplanen her!

Nasjonalt traumeregister

Nasjonalt Traumeregister er en selvstendig enhet organisert parallelt til NKT-Traume. Registeret er likevel en viktig forutsetning for kvalitetskontroll i traumebehandlingen. NKT-Traume har tett samarbeid med NTR.  NKT-Traume er medarrangør på kvalitetsforbedringskonferanse. NKT-Traume formidler og koordinerer kurs og seminarer rettet mot registrarer. NKT-Traume deltar i prosjekter sammen med NTR. Kompetansetjenesten skal jobbe for at traumeregisteret synliggjøres og arbeide for at data fra registeret kan brukes til kvalitetsforbedring av traumebehandlingen lokalt, regionalt og nasjonalt. Les mer i kompetansespredningsplanen her!